Jaarverslag 2009

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 Stichting Hester


Casa Amiga bestaat tien jaar, Terugblik 2009

Het bestuur van de stichting Hester heeft ter gelegenheid van het tienjarig bestaan in een e-mail aan Casa Amiga waardering uitgesproken voor het werk van de organisatie en een extra bijdrage van $ 10.000 gestuurd.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Nadat Arsène van Nierop een lezing had gehouden bij de Soroptimisten in Zoetermeer kregen Ina de Paauw en Liesbeth Boelema de ingeving om een lintje aan te vragen. Geholpen door de zus van Arsène werd een en ander onder uiterste geheimhouding voorbereid. De orde werd uitgereikt op 29 april, lintjein Den Haag door burgemeester Van Aartsen. Enkele citaten uit zijn speech:
 
‘Moed, vasthoudendheid en onverzettelijke kracht, dat zijn de woorden die in mij opkomen als ik hoor wat u de afgelopen tien jaar heeft meegemaakt en voor elkaar heeft gekregen. Diep respect past bij de manier waarop u de kracht heeft gevonden en nog steeds vindt, om het grote gemis van uw dochter te vertalen in zoveel positieve actie voor andere vrouwen en kinderen.
Vanwege deze bijzondere verdiensten heeft het Hare Majesteit de Koningin behaagd u koninklijk te onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau.’
 
Staatsbezoek aan Mexico
Begin november vond het staatsbezoek van de Nederlandse regering en de Koninklijke familie aan Mexico plaats. In een persbericht werd verklaard dat dit bezoek werd afgelegd omdat beide landen steeds meer dezelfde waarden delen, o.a. op het gebied van de mensenrechten.
Voorafgaand aan dit bezoek lieten Koningin Beatrix, kroonprins Willem Alexander en prinses Máxima zich op een avond door ons op Huis ten Bosch informeren over onze ervaringen met politie en justitie. Natuurlijk vonden we het, als ouders van Hester, heel bijzonder om op zo’n manier benaderd te worden. Staatsbezoek 2009Prins Willem Alexander had het boek Noodkreet uit Juárez in één adem uitgelezen en vroeg dan ook heel gericht naar een aantal zaken. De koningin toonde haar belangstelling voor de stichting Hester en wilde alles weten over de ervaringen in Mexico met de politie en over de voortgang van de zaak Hester. Mede naar aanleiding van dit gesprek heeft zij tijdens het staatsbezoek in Mexico over de sociale wantoestanden in Ciudad Juárez gesproken.
Het staatsbezoek leidde er onder andere toe dat er vanuit Nederland twee politie-instructeurs Mexicaanse politiemensen gingen trainen.
 
Premio Madre MariaPrijs voor Esther Chávez
Ter gelegenheid van de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen (25 november) ontving Esther Chávez de prijs “Madre María Luisa Reynoso”. De prijs werd uitgereikt aan haar broer. Esther kon, vanwege haar slechte gezondheid, helaas niet zelf aanwezig zijn bij het uitreiken van de prijs.
 
Bestuurslid Ferdinand Mertens ziek
Ferdinand Mertens werd geveld door een ernstige ziekte en was tot september niet in staat zijn bestuurswerkzaamheden uit te voeren. 

Nieuwe bestuursleden
Désirée Verberk, Andreas Schuck en Wicky Meynen kwamen ons bestuur versterken. Ze vervingen volgens het rooster van aftreden Theo Halma en Wieb Broekhuijsen.

Gerechtigheid
Op 1 december deed het Inter-Amerikaanse Hof voor de mensenrechten een belangrijke uitspraak. De Mexicaanse overheid werd schuldig bevonden aan nalatigheid bij het onderzoeken van de moorden op drie vrouwen die in 2001 gevonden werden op een katoenveld in Ciudad Juárez.

Overlijden Esther Chávez
Irma Casas, die het werk van Esther bij Casa Amiga had overgenomen, mailde dat de gezondheid van Esther zodanig verslechterde dat ze niet meer naar haar geliefde werk kon komen. Esther liet daarna weten dat er uitzaaiingen van kanker in haar botten waren geconstateerd.
Op tweede kerstdag, 26 december 2009, bereikte ons het droevige bericht dat Esther, de oprichtster van en drijvende kracht achter Casa Amiga, was overleden. Esther voerde jarenlang een moedige strijd tegen haar ziekte, die haar er niet van weerhield zich toch nog zoveel mogelijk te blijven inzetten voor haar levenswerk.


foto-rouwkaart‘Ik heb vele wegen bewandeld waarop ik talrijke ideeën hoorde van mannen en vrouwen die me hebben geleerd respect te tonen en de waardigheid van vrouwen te verdedigen als de beste manier om de waardigheid van de gehele mensheid te respecteren en te verdedigen.

Er is nog veel werk dat ons te doen staat. De weg voorwaarts is lang en inspannend, maar er komt een moment waarop mijn stem nieuwe stemmen bereikt die de gerechtigheid voor vrouwen nastreven. Die gerechtigheid betreft de gehele mensheid, omdat je zo een meer rechtvaardige en democratische samenleving bereikt.’

Esther

Casa Amiga 2009

Nieuw opgestart project
In 2009 startte Casa Amiga, met de hulp van stichting Hester, een nieuw project: Opvoeding van vrouwen als bepalende factor in sociale processen. Met gesprekken, workshops en informatiemateriaal brengt Casa Amiga bij vrouwen die geweld hebben ondergaan een veranderingsproces op gang. Door dit project leren zowel mannen als vrouwen dat het mogelijk is samen een leven op te zetten waarin de beide seksen elkaar volledig respecteren en waarbij tegelijkertijd aandacht gevraagd wordt voor slachtoffers van geweld.
Dit project richt zich op kinderen, pubers en volwassenen. Zowel vanuit het bedrijfsleven als uit de onderwijswereld komen de aanvragen voor dit project. Casa Amiga bezoekt hiervoor de mensen op locatie en reist dus met het project langs fabrieken en gemeentelijke instellingen, maar ook langs kleuterklassen, lagere en middelbare scholen..
Zo worden de vrouwen in Ciudad Juárez onafhankelijker en zelfstandiger en beide partijen leren wat de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn. Casa Amiga hoopt hiermee met de patriarchale cultuur die de Mexicaanse maatschappij overheerst te breken. Daarbij willen ze bewerkstelligen dat heel langzaam maar zeker de cultuur, waarin de vrouw volslagen ondergeschikt en afhankelijk is, verandert. Van deze vrouw wordt verwacht dat ze partner wordt in plaats van de ondergeschikte rol die ze nu vervult.
Casa Amiga projectIn de laatste tientallen jaren zijn vrouwen uiterst belangrijk geworden op de arbeidsmarkt in Ciudad Juárez. Ze maken er 60% uit van de werkende bevolking! Helaas heeft deze economische vooruitgang niet automatisch gezorgd voor meer zelfstandigheid bij vrouwen. Vroeger waren het hun vaders, hun echtgenoten die voor hun beslisten, nu zijn het de hoofden van de afdelingen. Veelal beginnen vrouwen vroeg, op hun 16e jaar, met kinderen waardoor zij geen opleiding meer kunnen volgen. Casa Amiga zet daarom juist in op extra scholing voor deze groep vrouwen.
Tijdens het project kwamen er 116 kinderen naar de therapie en werd de ‘school voor ouders’ door 97 mensen bezocht. De kinderopvang is bijzonder nuttig gebleken. Door deze opvang konden meer dan 500 ouders therapiesessies bezoeken.

Lumpsum financiering
Deze regeling houdt in dat de stichting Hester per kwartaal een door het bestuur vastgesteld bedrag doneert. Dat wordt door Casa Amiga besteed aan haar doelstellingen. Het is aan Casa Amiga te besluiten waaraan het geld precies aan wordt uitgegeven. Casa Amiga geeft voortaan in haar jaar- of meerjaren plan vooraf aan waaraan ze vindt dat het geld het beste kan worden besteed. Per kwartaal ontvangen wij achteraf een rapportage over de activiteiten en vorderingen die ze gemaakt hebben. Voor 2009 heeft stichting Hester het jaarbedrag vastgesteld op € 18.000,00. 

Activiteiten stichting Hester

Brainstormsessie bestuur
Met het aantreden van de nieuwe bestuursleden bekeken we opnieuw onze doelstellingen om antwoord te vinden op de vraag wat de plannen zijn voor de nabije toekomst, de eerste drie tot vijf jaar, en wat we willen doen om dat te bereiken.
Voor de korte termijn werden vier doelen uitgewerkt, waaronder het optimaliseren van de transparantie in de samenwerking met Casa Amiga; het formuleren van nieuwe formules en strategieën; het opstellen van een communicatieplan met doelgroepanalyse; het meer transparant krijgen van de contacten met Casa Amiga; de arbeidsverdeling. Naast het bepalen van de doelstellingen werd een plan opgesteld hoe we de communicatie met de vrienden van de stichting Hester en met andere geïnteresseerden kunnen verbeteren. We willen ernaar streven de transparantie van de organisatie Casa Amiga te verbeteren. Casa Amiga staat open voor onze verbetersuggesties.

Statutenwijziging
Het bestuur heeft unaniem besloten de statuten te wijzigen. Tot 2009 was de stichting officieel verplicht de cijfers te laten goedkeuren met een accountantsverklaring. Door aanpassing van de statuten voldoet nu een beoordeling van een accountant.

Eerste Hesterlezing
Stichting Hester startte de organisatie van de eerste Hesterlezing die in 2010 zou gaan plaatsvinden.

EU-symposium over vrouwenmoorden
EU-logoOp donderdag 19 november waren Marèse Röselaers en Arsène van Nierop van de stichting Hester aanwezig bij een bijeenkomst in het Europees Parlement (EP) in Brussel over vrouwenmoorden. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Heinrich Böll Stichting samen met de Groene Fractie van het EP in verband met de Europees-Latijns-Amerikaanse top in mei 2010 in Madrid.
Met het aanbreken van het nieuwe mandaat van het EP werd het tijd te inventariseren wat er op dit punt is bereikt en wat niet, en te bepalen hoe verder te gaan. 
Uit verschillende hoeken waren sprekers uitgenodigd, waaronder Andrea Medina Rosas van het Latijns-Amerikaans en Caribisch Comité voor Vrouwenrechten; Kerrie Howard van Amnesty International Amerika; Rosa Celorio van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de mensenrechten. Ook waren er vertegenwoordigers van Spanje, Guatemala en Honduras. 

Zaak Hester naar IACHR
Aangezien in het onderzoek naar de moordenaar van Hester door de jaren geen noemenswaardige vooruitgang is geboekt door lokale en nationale politie en justitie, heeft advocate Luz Castro (belangenbehartiger in Mexico) voorgesteld om de zaak naar een hoger niveau te tillen. Zij streeft ernaar de zaak voor de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten (IACHR) in Washington te brengen. De stichting staat hier zeer positief tegenover: dit zou betekenen dat de klacht over de Mexicaanse rechtsgang wordt voorgelegd aan de IACHR en dat de mogelijkheid ontstaat dat de Mexicaanse overheid gemaand wordt de klachten van de vrouwen serieus te nemen en rechtvaardig in behandeling te nemen. Ook is het bestuur blij met de steun die de stichting Hester in deze de afgelopen jaren heeft gekregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2009 was er wederom goed contact, zo bezochten bestuursleden Marèse Röselaers en Arsène van Nierop in december het ministerie voor een gesprek. In deze nieuwe fase is de steun van minister Verhagen en zijn mensenrechtenafdeling eveneens onverminderd. 

Publiciteit en communicatie

Veel aandacht kreeg de stichting Hester vanwege het boek Noodkreet uit Juárez dat in 2008 verscheen. Een van de vele reacties:
‘Zaterdagmiddag ben ik in je boek begonnen, Zondagmiddag was het uit. Dat kun je wel in één adem noemen. Ik vind het mooi en indrukwekkend, van hart tot hart geschreven, eerlijk, zonder opsmuk, levendige stijl en mooie titels van de hoofdstukken. Ik heb bewondering voor je veerkracht en de energie die je in de Stichting steekt. Het is gruwelijk wat daar in Mexico gebeurt: rechteloosheid, vrouwenhaat, misdaad, corruptie en ga zo nog maar even door. Casa Amiga verdient ons aller steun en ik hoop dat jouw boek nog veel meer donateurs zal genereren.’
Naast de gewone uitgave is het boek nu ook als e-boek te koop.

Lezingen n.a.v. de uitgifte van het boek
3 februari Leesclub Benoordenhout.
10 februari  Soroptimisten, een vrouwennetwerkgroep, in Den Haag.
17 februariArtemis Antwerpen, een vrouwennetwerkgroep zoals de Soroptimisten.
28 februariBibliotheek Segbroek in Den Haag.
11 maartWijk Bij Duurstede in theater Calypso.

Latijns Amerikaans Filmfestival
8 mei na filmvoorstelling Bajo Juarez: discussie

Dag van de Mensenrechten
Op donderdag 10 december was Arsène van Nierop met Amnesty directeur Eduard Nazarski te gast in het programma Tijd voor MAX ter gelegenheid van de Dag van de Mensenrechten. De rechten van de vrouw, maar vooral ook de schending van deze rechten kwamen hierbij voor het voetlicht. 

Nieuwsbrieven
In 2009 brachten we vier nieuwsbrieven uit: 
Nieuwsbrief 1 januari 2009
Nieuwsbrief 2 april 2009
Nieuwsbrief 3 juli 2009
Nieuwsbrief 4 december 2009

Onderwijs
Lize Paesen en Debora Incalza maakten als examenopdracht voor hun HBO-opleiding een filmpje over de moorden in Ciudad Juárez en de betrokkenheid van de stichting Hester.

Werving nieuwe vrienden
Het aantal donateurs (vrienden) is ondanks slechte economische tijden opnieuw gegroeid; eind 2009 waren het er 459.

Fondsenwerving
 • De Alexander en Ottostichting maakte opnieuw € 1.000,00 over aan de stichting.
 • De Pelgimshoeve in Zoetermeer schonk opnieuw een prachtig bedrag van € 1.500,00.
 • Hanneke van Veen las over ons in een tijdschrift en maakte € 1.000,00 over.
 • Petra Graveland werd 40 en haalde geld op voor de stichting Hester.
 • Agnes Quackernaat vierde haar 70e verjaardag en kreeg ruim 900 euro voor de stichting Hester.
 • We brachten een bezoek aan de zusters Franciscanessen en we wekten zo hun interesse.
 • De Soroptimistclub afdeling Bommelerwaard koos in november de stichting Hester als te ondersteunen project voor het jaar 2010.
 • De algemene Kerkeraad uit Leiden maakte stichting Hester blij.
 • The Unstitute for Urban Environment stortte op de rekening van Hester.
 • Schulpen Schuim bedacht stichting Hester met een prachtig bedrag.
 • Een eetclub uit Hillegersberg schonk ons met regelmaat een leuk bedrag.
 • Opnieuw sponsorde Ernst & Young onze stichting door ook deze jaarrekening kosteloos te beoordelen.

Bedankt lieve vrienden van de stichting Hester!

 

Meerjarenplan 2010-2013

Bekijk of download hier het meerjarenplan 2011-2013 (pdf)

 

Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur in juli 2010


Ernst & YoungDe jaarrekening van de stichting Hester is tot stand gekomen in samenwerking met Ernst & Young.