Doelstelling en missie

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Doelstelling en missie

Filosofie
Casa Amiga Centro de Crisis A.C., is een maatschappelijke. niet gouvernementele organisatie, zonder winstoogmerk en zonder politieke of religieuze ideologie, met een team betrokken professionals dat als doel heeft het verspreiden van een cultuur van volledig respect voor de fysieke, seksuele, emotionele en spirituele integriteit van mensen, in het bijzonder van vrouwen, meisjes en jongens in onze gemeenschap. Onze taak is het bedenken, ontwikkelen en in de praktijk brengen van activiteiten op het gebied van interventie en preventie.

Missie
Het bevorderen van een cultuur zonder geweld, gebaseerd op gelijkheid en respect voor de fysieke, seksuele, emotionele en spirituele integriteit van mensen, in het bijzonder van vrouwen, meisjes en jongens in onze gemeenschap.

Visie
Het bevorderen van een cultuur van respect voor de fysieke, spirituele en emotionele integriteit van vrouwen via bewustwording, een programma van preventie, training en steun aan vrouwen, mannen, meisjes en jongens en aan hun gezinnen, zodat zij hun potentieel volledig kunnen ontwikkelen, ter bevordering van een maatschappij vrij van discriminatie waarin de omgang tussen mannen en vrouwen gebaseerd is op gelijkheid, rechtvaardigheid en respect.

Algemene doelen
1.Het creëren en ontwikkelen van uitstekende opvoedingsmodellen om de mensen bewust te maken van geweld en de gevolgen ervan.
2.Het scheppen van economische, technische en menselijke voorwaarden om de missie en visie te verwezenlijken.
3.Het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s voor interventie en preventie van geweld vanuit een perspectief van ‘gendergelijkheid’.
4.Het ontwikkelen van strategische en/of doelgerichte allianties met partijen binnen de overheid, in de maatschappij of particulieren.
5.Het verschaffen van middelen die het ‘empowerment’ bevorderen van de mensen ten behoeve van hun emotionele en fysieke integratie.
6.Aandacht en hoogwaardige dienstverlening naar tevredenheid van de cliënt, en het kind.
7.Bevorderen van de integrale ontwikkeling van kennis, vaardigheden en houding van het personeel, voor het verlenen van zeer professionele zorg aan de gemeenschap.
8.Het entameren van modellen gebaseerd op creatieve en vernieuwende initiatieven binnen Casa Amiga.

Onderscheidende aspecten van de organisatie

Waarden
Deze organisatie stelt zich te doel waarden te ontwikkelen in het professionele en persoonlijke leven van het team medewerkers (M/V) en deze toe te passen op de programma’s van interventie en preventie.

Gelijkheid – Onze diensten worden verleend zonder onderscheid van sekse, economische of sociale status, leeftijd, politieke of religieuze ideologie, ras of seksuele geaardheid.
Rechtvaardigheid – wat betreft de fysieke, emotionele en seksuele integriteit van de mensen, zonder onderscheid op basis van geslacht of religieuze of politieke ideologieën.
Vrijheid – Het bouwen aan een identiteit vrij van vooroordelen, stereotypen, mythen en taboes die de ontwikkeling van de mens belemmeren.
Empathie – Ons verplaatsen in de ander. De verschillen kennen en accepteren en ons persoonlijke standpunt respectvol en oprecht uiteenzetten.
Solidariteit – Begeleiden, steunen en inschatten van de persoonlijke situatie van de mensen.
Loyaliteit – Handelen in overeenstemming met de missie en het doel van Casa Amiga, t.a.v. collega’s en van de personen die deelnemen aan onze programma’s van interventie en preventie.
Vertrouwen – Het creëren van een atmosfeer van vertrouwen en respect t.a.v. de gewelddadige situatie waarin de mensen verkeren die van onze diensten gebruik maken.
Respect – Discretie en voorzichtigheid bij de omgang met de informatie die we krijgen over geweldsituaties waar de mensen in verkeren.
Tolerantie – Geduldig zijn en respect opbrengen voor de periode en het proces dat de cliënten doormaken.
Verantwoordelijkheid – Professionele service verlenen aan de cliënten van Casa Amiga en hen het vertrouwen en de warmte geven die ze nog hebben.

Prioriteiten
1-  Respect voor de missie, de visie en het doel van Casa Amiga, in onze werksfeer en in onze professionele omgeving.
2- Onze diensten op het gebied van interventie en preventie verlenen op een professionele, betrokken, warme en discrete wijze, teneinde de problemen op te lossen van de cliënt of het kind dat onze hulp vraagt.
3- Strategische relaties aangaan met sectoren in de regering, het bedrijfsleven en de maatschappij, teneinde onze krachten te bundelen en zo een rechtvaardiger en gelijkwaardiger maatschappij te creëren.

Prioriteit van Casa Amiga
1- Kunnen rekenen op een professioneel, efficiënt team dat volledig achter de missie, de visie en het doel van Casa Amiga staat.
2- Het trainen van het personeel van Casa Amiga zodat zij de programma’s van interventie en preventie kunnen uitvoeren overeenkomstig de principes en waarden van de organisatie.
3- Het bewaken van de uitvoering van de missie, de visie, het doel en de waarden van Casa Amiga.
4-  Het verkrijgen van fondsen die nodig zijn voor de continuïteit van het project.