Jaarverslag 2005

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Jaarverslag 2005

Een jaar vol successen, initiatieven en nieuwe vrienden

Na de oprichting in februari 2005 begon het eerste jaar van de gloednieuwe Stichting Hester. In dit jaar hebben ruim 200 mensen een substantieel bedrag bijeen gebracht, namelijk €12.244,00. Belangrijker nog, het onderwerp van de vrouwenmoorden in Ciudad Juárez – en in het bijzonder de dood van Hester van Nierop – bleef de aandacht trekken van officials en publiek.
Heel concreet is de donatie € 2121,00 door Casa Amiga gebruikt voor het aanstellen van een psychotherapeut die sinds oktober 2005 slachtoffers en nabestaanden bijstand verleent. De overige gelden dienen vooral als buffer om in tijden van tegenspoed continuïteit te kunnen blijven bieden.

De oprichtingsvergadering in februari ten huize van Ferdinand en Trinette Mertens, de oude buren van Roeland en Arsène op de Koningin Emmakade, is een groot succes. Aanwezig zijn familie en vrienden, maar ook oude buren, vriendinnen van Hester, de Mexico-expert van Amnesty International, de journaliste en cameravrouw van Netwerk en zelfs een vertegenwoordigster van de Mexicaanse ambassade. Na de oprichtingsvergadering gaat het inzamelen van geld voortvarend van start en na vier maanden staat er al € 5.000,00 op de rekening.

Het bestuur van de stichting verandert van samenstelling, Wim de Graaf neemt afscheid na een positieve bijdrage aan de uitgangspunten en beleidsdoelstellingen te hebben geleverd. Hij wordt opgevolgd door Marja Verhagen (penningmeester). Theo Halma versterkt het bestuur vanaf de zomer.

Het bestuur formuleert de beleidsdoelstellingen in een plan van aanpak:
Naast het feit dat deze moorden op de agenda moeten blijven staan van de internationale gemeenschap en de wens dat hierdoor uiteindelijk de achtergronden van de moord op Hester worden opgehelderd, wil de stichting voldoende geld bijeen brengen om de werkzaamheden van Esther Chávez (en anderen die met dezelfde doelstellingen bezig zijn) te ondersteunen.

Comité van aanbeveling

Wim Deetman, burgemeester van Den Haag is bereid gevonden zich in te zetten voor de stichting Hester door in het comité van aanbeveling te komen. Ook Gerdi Verbeet, die voor de PvdA in de Tweede Kamer zit, wilde zitting nemen in het comité. En ze wil ook actief bij onze stichting betrokken worden. Het comité bestaat nu uit Marjon van Royen, Wim Deetman en Gerdi Verbeet.

Publiciteit en lobby

Vanaf februari 2005 groeit ook in Mexico de belangstelling van de media voor de droevige realiteit in Ciudad Juárez. De Mexicaanse televisie besteedt landelijk aandacht aan oprichting stichting Hester. In september zorgt Gerdi Verbeet ervoor dat de eerste kamervragen over de nog niet opgehelderde moord verschijnen.
Hoogtepunt van het jaar vormt wel de komst van Esther Chávez naar ons land en het debat van de Wereldomroep. Radio Nederland Wereldomroep nam het initiatief een discussiepodium te organiseren over de voortdurende vrouwenmoorden in Ciudad Juárez. Het feit dat er tussen de EU en Mexico een vrijhandelsverdrag bestaat dat expliciet een link legt tussen handel en de verdediging van de democratie en de mensenrechten was voor de Wereldomroep aanleiding om in Mexico en in Nederland aandacht te besteden aan deze situatie. Van de wereldomroep werkt Pablo Gamez, eindredacteur Spaans aan dit onderwerp. Edwin Koopman, Latijns-Amerika-correspondent voor o.a. Trouw en Wereldomroep, leidde de discussie. Dankzij financiële steun van de Novib konden vertegenwoordigers van de Nederlandse politiek en de Mexicaanse overheid en NGO’s met elkaar van gedachten wisselen. Voorafgaand aan het debat in Nieuwspoort interviewden ook de VPRO-radio en SBS-6 Arsène. Naast Arsène van Nierop namen een groot aantal organisaties deel. De Mexicaanse overheid werd vertegenwoordigd door de ambassadeur van Mexico Sandra Fuentes, Guadalupe Morfin, directeur van de commissie ter voorkoming en uitroeiing van het geweld tegen vrouwen in Ciudad Juárez, en Teresita Gomez, van de commissie voor de mensenrechten aldaar. De leden van de tweede kamer Gerdi Verbeet (PvdA, ook lid van het comité van aanbeveling van de stichting Hester) en Kathleen Ferrier (CDA) vertegenwoordigden onze Nederlandse overheid. Van de non gouvernementele organisaties( NGO’s) namen deel: Astrid Kaag, FNV Mondiaal vertegenwoordiger van de vakbonden; Monica Costa (Amnesty International) stond voor de mensenrechtenorganisaties. Esther Chávez, Casa Amiga; Marisela Ortiz, Nuestra hijas de regreso a casa, Emilienne de León, Semillas vertegenwoordigden NGO’s uit Mexico. Ook uit de informele contacten bleek dat er door de Mexicaanse overheid gewerkt wordt aan de problematiek. De discussie verliep in een constructieve sfeer, precies passend in de doelstellingen van de Stichting Hester!

Belangrijker dan de discussie in Den Haag was misschien wel het vervolg: twee dagen later in Mexico-City. Ook hier waren overheden (vier EU-ambassadeurs), de politiek, Amnesty International, regeringsafgevaardigden en NGO’s ruim vertegenwoordigd. Deze discussie geleid door José Zepeda, directeur van de Latijns Amerikaanse afdeling van de Wereldomroep. De gehele discussie werd in Mexico live en ongecensureerd uitgezonden. Na de discussie werden Roeland en Arsène van Nierop en Esther Chávez voorgesteld aan de allerhoogste procureur generaal op federaal niveau, Alicia Pérez Duarte. Ze was een en al oor, heel begaan met ons, maar vooral ook met alle andere vrouwen uit Ciudad Juárez en de andere streken uit Mexico waar ook een zelfde wanorde heerst.

In Nederland verschijnen nieuwe artikelen in de pers. In maart verschijnt een artikel in Santé (over Arsène van Nierop) en in Cosmopolitan (over Melisse van Nierop) waarin de stichting Hester wordt vermeld. In de Verdieping van Trouw van 26 augustus stond een artikel geschreven door Edwin Koopman: De veiligste plek om een vrouw te vermoorden. In dit artikel wordt gerefereerd aan het boek van auteur Diana Washington, waarover Mexico officieel bij de Amerikanen heeft geklaagd omdat het boek 'vertrouwelijke informatie' bevat. In Juárez zelf kocht een onbekende de eerste dag in alle boekwinkels de oplage op. Meer bepalend voor de opinievorming in Mexico zijn de artikelen in het Mexicaanse opinieweekblad Proceso die in juni en december 2005 de aandacht vestigden op de misstanden rond de moord op Hester en de andere vrouwen die in Ciudad Juárez zijn vermoord.

Ten behoeve van interne trainingen laat de politie Haaglanden een toneelstuk opvoeren naar aanleiding van het op 10 december 2004 vertelde verhaal over Hester in het kader van de Amnestieactie. In mei overhandigt Esther Chávez documenten van Mexicaanse politie aan de FBI ter controle. In Nederland vertoont Amnesty International de film Gerechtigheid voor onze dochters (Amnesty 2004) met daarop aansluitend een debat over Stichting Hester in aanwezigheid van Zuid Amerika journaliste Marjon van Royen.

Op diverse rotaryclubs zijn spreekbeurten gehouden, soms resulterend in hernieuwde aandacht, en in andere gevallen werd geld bijeen gebracht ten behoeve van de stichting. Mensen vragen in plaats van verjaardagscadeaus geld voor de stichting. Ook met Mexicaanse etentjes (dank aan Jeannette Claessen en Willem Arts in Eindhoven) en andere kleinere initiatieven werden mensen attent gemaakt op het bestaan van de stichting en werd geld ingezameld.

Vrienden

Inmiddels heeft de Stichting Hester ruim 200 vrienden, die incidenteel of structureel geld geven. Niet alleen het geld, dat voldoende is om naast het aanstellen van een psycholoog ook een educatief project te ondersteunen. Dit project zal bestaan uit de aanschaf van een poppentheaterspel voor lagere scholen. Hierbij laten ze kinderen zien hoe zorg te dragen voor hun eigen lichaam zodat ze kunnen voorkomen slachtoffer te worden van seksueel misbruik.
Op 4 december verzamelden de ‘niet-gelovige’ (Sinterklaas!) vrienden zich om Esther Chávez te ontmoeten – wederom ten huize van Ferdinand en Trinette Mertens. Een feestelijke middag, omdat het goed is degene te ontmoeten die zich duizenden kilometers bij ons vandaan met het bestrijden van dit kwaad bezig houdt. En ook hier verteld over werden kleine en grote initiatieven. Een van de vrienden van de stichting Hester uit Eindhoven is met een vriendin van plan in Ciudad Juárez met de vrouwen een kunstwerk te maken over het verdriet dat hun kwelt om hiermee de verwerking van het verdriet te bevorderen.

Het bestuur kijkt terug op een hartverwarmend eerste jaar!

Den Haag, februari 2006
Namens het bestuur van de Stichting Hester:

Arsène van Nierop, voorzitter
Ferdinand Mertens, secretaris
Marja Verhagen-Bakker, penningmeester
Margriet Ronner, bestuurslid
Wieb Broekhuijsen, bestuurslid
Theo Halma, bestuurslid

Balans per 31 December 2005
In euro’s

Activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa
01-01-2005
--
--
--
31-12-2005
--
12.243
12.243
   
Passiva
Besteedbaar vermogen
Verplichtingen korte termijn
Totaal passiva

--
--
--

12.243
--
12.243
   
Staat van baten en lasten 2005
In euro’s
 
Baten fondsenwerving
Vaste bijdragen
Incidentele bijdragen
Externe subsidies
2005
4.585
11.970
Begroting 2006
7.000
13.000
5.000
   
Kosten fondsenwerving
Drukwerk
Porto
Bankkosten
Organisatie
Resultaat fondsenwerving

1.077
234
11
--
15.233

500
200
150
150
24.000
   
Organisatiekosten
Bankrente
Diverse kosten
Website
Reservering lopende verplichtingen Casa Amiga
Saldo beschikbaar voor doelstelling
-6
874
--
--

14.365
-100
750
150
4.500

18.500
   
Bestedingen voor doelstelling
Project psychologische hulpverlening Casa Amiga
Project psychologische hulpverlening overheadkosten Casa Amiga
Diverse projecten
Resultaat


2.121

--

--

12.244


8.500

2.121

7.500

379