Nieuwsbrief juli 2008

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Nieuwsbrief juli 2008

In deze nieuwsbrief  
Bestuurswisselingen
Noodkreet uit Juárez
Gedenkdag 20 september 2008
Advocate in zaak Hester bedreigd
Verslag Casa Amiga
Sponsor Ernst & Young
Verdere activiteiten
Prachtige initiatieven
Jaarverslag en financieel verslag
Nieuwe vrienden van de stichting Hester

 

 

   Bestuurswisselingen

Wat een leuk nieuws! Dankzij de oproep in de nieuwsbrief van maart 2008 heeft de stichting Hester twee nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen: Rianne Waterval en Marèse Röselaers. Hun komst valt samen met het vertrek van Margriet Ronner, die vanaf de oprichting lid was van het bestuur. Tijd voor een introductie, tijd voor afscheid:

Rianne Waterval
Rianne“Als jongste bestuurslid zie ik ernaar uit mij in te zetten voor de stichting Hester. De band die ik met Mexico heb stamt al uit mijn studietijd. Tijdens de opleiding Internationale Betrekkingen in Groningen las ik over de situatie in Ciudad Juárez. Ik verbaasde mij over het onrecht en de straffeloosheid die in deze regio heersten en besloot mijn afstudeerscriptie hieraan te wijden. In mijn onderzoek heb ik specifiek aandacht besteed aan de rol van non-gouvernementele organisaties in de strijd tegen de schending van vrouwenrechten. Ook heb ik door een stage op de Nederlandse Ambassade in Mexico City het land goed leren kennen. Na mijn afstuderen ben ik via een journalistieke stage bij het vakblad PM aan de slag gegaan. Bij dit tweewekelijks magazine over politiek en openbaar bestuur ben ik op dit moment werkzaam als redacteur projecten. Naast het schrijven van artikelen houd ik mij bezig met het organiseren van debatcafé's en het produceren van thematische uitgaven.”

MarèseMarèse Röselaers
“Mijn eerste contact met de Stichting Hester verliep via Amnesty: ik was als hulpje van de Mexicodeskundige aanwezig bij de oprichtingsbijeenkomst in 2005 en werd meteen donateur. Hierdoor kon ik de - verbluffende - vorderingen van de Stichting van nabij volgen en reageerde dit voorjaar spontaan op de oproep voor nieuwe bestuursleden. Vanuit mijn Amnesty-ervaring met Mexico en met mijn talenkennis - ben vertaler Frans, Engels en Spaans op het Ministerie van Defensie - hoop ik een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan de Stichting Hester.”

Margriet neemt afscheid als bestuurslid van de Stichting Hester

MargrietOp vrijdagavond 28 mei heeft het bestuur met een informeel etentje afscheid genomen van Margriet als bestuurslid van de Stichting Hester. Margriet was er bij vanaf het moment van oprichting. Haar ‘levenslange’ vriendschap met Arsène lag aan de basis van deze betrokkenheid. In de drie jaar dat de Stichting Hester nu bestaat was Margriet een grote steun voor het bestuur. Margriet paarde haar emotionele betrokkenheid bij het onderwerp aan een grote mate van nuchterheid en zakelijkheid. Haar kritische stijl van vragen was niet altijd gemakkelijk maar per saldo werd dat wat we van plan waren er alleen maar beter van. Margriet was er bijna altijd en dat illustreert haar betrokkenheid want Margriet had een drukke baan en woont een eindje van Den Haag. We zijn Margriet dankbaar voor wat ze voor de Stichting heeft gedaan. Margriet is bestuurslid-af maar blijft ‘vriend van Hester’. Ze blijft dus in de buurt!

  Noodkreet uit Juárez

Dit jaar is het tien jaar geleden dat Hester in Juárez werd vermoord. Een trieste aanleiding om haar te gedenken. Wij wilden dat graag op een bijzondere manier doen. Het bestuur deed me een voorstel een boek te schrijven en zo ben ik begonnen. Het is het verhaal waarin ik vertel over mijn verdriet van de eerste jaren, over het besef dat langzaam groeide dat Hester deel van een veel groter geheel was. Namelijk dat ze een van de vierhonderd vrouwen was die daar in tien jaar waren vermoord. En dat de straffeloosheid slecht werd aangepakt. Vervolgens schrijf ik over het initiatief om de stichting Hester op te richten en op zo’n manier uiting te geven aan de behoefte de vrouwen uit Juárez een helpende hand toe te steken. Natuurlijk vertelt het boek ook over de ervaringen die we met de Mexicaanse overheid hebben opgedaan, evenals over de voornamelijk positieve ervaringen met de Nederlandse overheid. De titel luidt: Noodkreet uit Juárez.
Ik had een geweldige hulp aan de nieuwe bestuursleden die, samen met Latijns-Amerika kenner Wil Pansters over mijn schouder meelazen en beoordeelden of mijn verhaal ook politiek correct was. Andere bestuursleden moedig­den me aan op momenten dat ik de moed liet zakken.
Op dit moment zal de uitgever Artemis nog een keer het gehele boek redigeren. Dan is het klaar en zal het half oktober verschijnen. De opbrengst gaat naar de stichting Hester. De exacte datum is nog niet bekend, maar in een volgende nieuwsbrief maken we die zeker bekend!
Ik liet het boek lezen aan Marjon van Royen, de Latijns-Amerika journaliste voor de NOS. Ze zit in het Comité van Aanbeveling van de stichting Hester. Ze schreef het volgende commentaar:

Een overdonderend boek.
Op zoek naar recht voor moord op haar dochter Hester in Ciudad Juárez, komt Arsène van Nierop terecht in het labyrint van machtsmisbruik, corruptie, marteling en moord dat de Mexicaanse overheid is.
Door haar eigen pijn reikt ze de hand naar moeders en kinderen van de meer dan 400 vrouwen die in de Mexicaanse grensstad Juárez zijn vermoord, en ze zet met een grenzeloos doorzettings­vermogen de gruwel van de vrouwenmoorden in Juárez op de wereldkaart. "Over een afstand van duizenden kilometers veegt Arsène de tranen af van hen die gekwetst zijn in lichaam en geest", schrijft die eenzaam strijdende Mexicaanse vrouw die ze in Ciudad Juárez steunt met haar opvangcentrum. Het verhaal van Arsène van Nierop is een monument van solidariteit. Een ode aan de moed van vrouwen, en het bewijs dat eerste en derde wereld minder ver van elkaar liggen dan we vaak willen denken. Samen met de vrouwen van Mexico strijdt Van Nierop voor het dagelijks gemolesteerde recht van vrouwen en meisjes op een waardig leven op deze aarde.
Marjon van Royen 
Noodkreet uit Juarez

  Gedenkdag 20 september 2008

Het feit dat het 10 jaar geleden is dat Hester in Ciudad Juárez werd vermoord geeft aanleiding om deze dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Op 20 september zullen we voor de vrienden van de stichting een speciale gedenk­dag organiseren. Begin september vertellen we je er graag meer over.

  Advocate in zaak Hester bedreigd

Op 14 mei jl. is onze advocate op haar mobiele telefoon twee keer met de dood bedreigd op het moment dat ze training gaf aan vrouwelijke slachtoffers van geweld. Naast advocate is ze ook mensenrechtenactiviste. Ik heb daarop een brief geschreven naar president Calderón van Mexico. Hierin schrijf ik dat ik me ernstige zorgen maak over het bericht dat mij ter ore is gekomen. De advocate heeft aangifte gedaan bij de procureur-generaal waar wij regelmatig contact mee hebben. Ik spreek mijn ernstige bezorgdheid uit vanwege het feit dat het in het verleden in Ciudad Juárez meerdere malen is voorgekomen dat een advocaat bij het uitoefenen van zijn beroep om het leven gebracht werd. Ik maak me zorgen over de machten die in het land werkzaam zijn en die menen het recht in eigen hand te moeten nemen. Natuurlijk hoop ik dat de Mexicaanse overheid de advocate op een adequate manier zal beschermen zodat zal blijken dat ook in Mexico uiteindelijk het recht zal zegevieren.
Deze brief is door de Nederlandse ambassadeur naar de president en de procureur-generaal gefaxt. Tot mijn vreugde heeft hij er een eigen dringend verzoek bijgeschreven. Ook het Europees Parlement heeft gereageerd. In beide gevallen wordt verwezen naar het feit dat ze de advocate is in de zaak Hester van Nierop. Amnesty Mexico heeft ook een schrijven rondgestuurd. Vanuit het presidentiele secretariaat kreeg ik een bericht dat ons schrijven is ontvangen. Van de advocate kreeg ik een heel emotionele reactie. Het had haar bijzonder ontroerd dat we over de hele wereld met haar meeleven. En ze bedankt ons voor al deze steun.

  Verslag Casa Amiga

Van Ignacio Alvarado Álvarez, een van de psychologen van Casa Amiga, ontvingen we het volgende verslag. Een verslag dat gebaseerd is op de maandelijkse statistieken van de afgelopen twee jaar. De conclusies zijn duidelijk: vooral jongens tussen de 15 en de 20 jaar plegen geweld tegen vrouwelijke leeftijdsgenoten.

Trauma’s opgelopen in de jeugd
De maandelijkse statistieken die het crisiscentrum Casa Amiga de laatste twee jaar heeft verzameld, laten een realiteit zien die niet ontkend kan worden: opgroeiende jongens oefenen geweld uit tegen meisjes van diezelfde leeftijd. Steeds vaker worden meisjes tussen de 11 en 15 jaar slachtoffer van geweld. Het gaat grotendeels om leerlingen van het middelbaar onderwijs en dit maakt de triestheid van deze cijfers alleen nog maar erger.
‘Het is dat deel van de bevolking dat binnen enkele jaren volwassen zal zijn’ zei Esther Chávez, oprichtster van Casa Amiga. ‘De toekomst zal niet beter zijn dan het heden, omdat dat wat we zien slechts weergeeft wat onze stad teistert’.

Gewend aan geweld
Vrouwen blijven de groep die het meest misbruikt wordt in Juárez. Zij vormen 87 procent van de personen die Casa Amiga aandoen. Het andere deel bestaat uit kinderen, jongens en volwassen mannen. Het karakter van de onvriendelijke samenleving zorgt ervoor dat minderjarigen gewend raken aan geweld. De statistieken van Casa Amiga laten de realiteit van het grensgebied zien.
Een derde van de mishandelingen is gericht tegen vrouwen tussen de 26 en 40 jaar. Meestal zijn de daders hun echtgenoten. ‘Kleine meisjes groeien op met de gedachte dat het schreeuwen, het duwen en het geven van klappen normaal is, omdat ze dit hebben gezien in het leven van hun moeders en oma’s,’ zegt Chávez.

Gebrek aan scholing
De cijfers die de afgelopen 24 maanden door psychologen en maatschappelijk werkers verzameld zijn, geven haar gelijk. Bijna een kwart van de mishandelingen was gericht tegen huisvrouwen en eenzelfde aandeel was gericht tegen jonge meisjes.
Verbazingwekkend is dat de getroffenen vaker middelbare scholieren waren dan medewerkers uit de maquiladora. Dat is tenminste wat Casa Amiga concludeert. De armoede, en het gebrek aan scholing maken het leven voor meisjes en vrouwen moeilijk in deze gewelddadige wereld.
Want het blijkt dat hoe hoger de vrouwen geschoold zijn, des te lager het percentage mishandelingen is. Zo’n 70 procent van de geregistreerde gevallen heeft niet meer dan een paar jaar middelbare school. Vrouwen die een professionele opleiding hebben gevolgd vormen slechts 6 procent van het totaal aantal slachtoffers.

Bureaula
Hoewel de gevallen van geweld tegen meerderjarige vrouwen onvermijdelijk in de bureaula verdwijnen, vinden de misdaden tegen jonge vrouwen onder nog veel ergere omstandigheden plaats omdat de autoriteiten die zelfs niet als een criminele daad willen zien.
 ‘Pas geleden heeft een minderjarige haar verloofde aange­geven,’ vertelt Chávez. ‘De jongeman werd gearresteerd en moest voorkomen voor een rechter, maar deze besloot hem in vrijheid te laten toen hij wist dat de twee een relatie hadden. Wat was zijn argument? Wel, dat het een gevoelskwestie was en niets meer.’

Tot eind april heeft Casa Amiga aan 2.202 personen hulp kunnen bieden op een directe en persoon­lij­ke manier. Dit enorme aantal is slechts het topje van de ijsberg. Het leed wordt niet serieus genomen en men ziet het geweld tegen vrouwen niet als wreedheid. Het bestaat eenvoudigweg en Juárez is niet de enige Mexicaanse stad die dit geweld accepteert.

De 2.202 personen bestonden uit 820 volwassenen die hulp vroegen en groepstherapie kregen. Ze brachten 1382 kinderen mee die werden opgevangen en begeleid door de pedagoge die door stichting Hester wordt bekostigd. Door middel van speciaal ontwikkelde groepsspelletjes kan deze pedagoge de opgelopen trauma’s onderkennen.

Vervolgens kregen 337 kinderen en 50 volwassenen individuele therapie. Ook deze hulp werd bekostigd door de stichting Hester. Casa Amiga bedankt ons dan ook uit de grond van het hart!
 
kindertekening
tekening van een van de kinderen in therapie

  Sponsor Ernst & Young

Ernst & Young heeft zich dit jaar gebogen over onze jaarrekening en deze goedgekeurd.
Zij hebben hiervoor geen kosten gerekend en sponsoren op deze wijze stichting Hester. Volgens de statuten is een accountantsverklaring vereist. Deze kosten zijn echter zo buiten proportie (een € 3.000,00) dat het bestuur heeft besloten de statuten volgend jaar zodanig aan te passen dat de kostbare uitgave van een accountantsverklaring voortaan achterwege kan blijven tot de tijd is aangebroken een en ander weer terug te draaien. Als tegenprestatie hebben wij op onze website een link geplaatst naar de website van Ernst & Young. Ernst & Young noemt zich officieel sponsor van de stichting Hester en zal nauw betrokken zijn bij onze activiteiten.

  Verdere activiteiten

posterBegin mei werd mij gevraagd commentaar te geven naar aanleiding van de film Bordertown voor een groep mensen die een opleiding psychotherapie volgt aan het Internationaal Holistisch Centrum. Hetzelfde deed ik eind mei voor een groep VWO-scholieren in Zaanstad. Bij de eerste groep kwam vooral de onmacht naar voren om deze extreme vorm van geweld te beteugelen.

De scholieren keken echter ook naar de manier waarop dit drama verfilmd was, zij keken veel kritischer naar de Hollywood-trekjes die Jennifer Lopez, de hoofdrolspeel­ster, vertoonde. Maar ook zij gaven aan dat de mentaliteit die in de film tot uiting komt absoluut niet te pruimen valt! De confrontatie met een moeder die dit werkelijk is overkomen maakt de film ineens een stuk realistischer.
Bij de Haagse Hogeschool woonde ik in juni een door leerlingen georganiseerd symposium bij: Vrouwen van de Wereld. Ik vertelde ook daar over de oorzaken en achtergronden van de schrijnende situatie in Juárez en hoe Casa Amiga daarmee omgaat.

  Prachtige initiatieven

We hadden een aantal mensen die hun verjaardag op een speciale manier vierden. Meilan Tan, Gre Holwerda en Inez Halma vroegen hun vrienden een bijdrage te leveren aan de stichting Hester. Geweldig bedankt! Het zijn prachtige bedragen die ons op deze wijze helpen Casa Amiga te steunen.

  Jaarverslag en financieel jaarverslag

Beide verslagen zijn op de website te vinden. Mocht je geen internet hebben en wel geïnteresseerd zijn, meld dit dan met een telefoontje of een briefje. Dan stuurt de stichting Hester de verslagen op!

  Nieuwe vrienden van de stichting Hester

I D M G Brus, Lex en Sharon van Delden, Erwin en Nicoline van Gessel, Frans en Yvonne Geurts, Ronald en Alessandra Hage, Pim Hageman, HesterJ H Hoogenkamp, M Jelsma, Riet Koster-Zaal, Arie en Lous Kruger, Claar van Liemt, Kees en Greetje Nieberg, T van Nunspeet-van Velzen, Anne Piebenga, Andreas Schuck, Martin en Marjorie Snuverink, K B van Suijlen Herlin, G G Tack, G H Varekamp-Vos, J H G M Waterval, Rianne Waterval, Mieke Weel.

Bedankt voor jullie lieve hulp en bijdrage! Deze lijst loopt van 15 januari tot 4 juli 2008. De complete vriendenlijst vind je op de website www.hester.nu. De maandelijkse incasso’s incasseren we elke maand rond de 25e.

Heb je e-mail en wil je de nieuwsbrief zonder kosten per mail ontvangen? Mail dat dan even naar steun@hester.nu
Namens het bestuur, Arsène van Nierop